Logotype


Gällande bestämmelserFiskekort

 

Nätfiskeförbud 1 Maj - 31 Maj

På årsstämman den 25:e april beslutades om nätfiskeförbud fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 maj i hela Ås Tolkens fiskevårdsområde. Detta för att freda gösen. Förbudet gäller alla typer av nät och maskstorlekar.

Hälsningar //Styrelsen
 

 

 

Bestämmelser

 

Dygnskort gäller under ett dygn från den tidpunkt kortet lösts.
På samma sätt gäller veckokortet en vecka framåt, månadskortet en månad framåt och årskortet i ett
år framåt från den tidpunkt kortet lösts.
2.Alla fiskekort gäller för mete, pimpel-, drag- och kastspöfiske med två kastspö eller två drag.
Agnhåv får begagnas.
3.Fiske med paravan är förbjudet.
4.Gösfiske under perioden 1 april till 10 juni är förbjuden.

5.Gös, understigande 45 cm, får ej fångas utan skall så oskadd som
möjligt, genast återutsättas i sjön.
6.Fiskekorten är personliga och skall alltid medföras vid fiske.
Fiskekortsinnehavarens make, maka och barn under 16 år får avgiftsfritt utöva vanligt sommarmete.

7.Kortinnehavaren är alltid skyldig att tillse, att vid fisket ev. deltagande
personer jämväl innehar fiskekort (fiskerätt) på de befarna vattnen.

8.Vidare föreligger skyldighet att stanna på anmodan av tillsyningsman eller fiskerättsägare.

9.Vid överträdelse av dessa eller andra bestämmelser angående fisket i sjön indrages fiskekortet.
Nytt fiskekort kan sedan erhållas först efter prövning av styrelsen.
Vid överträdelse kan polisanmälan ske.
 


Webbhotell