Logotype


Bestämmelser

Ås Tolken bestämmelser: FISKEREGLER f.o.m. 2019-01-01. Alla fiskekort gäller för mete, pimpel-, dragoch kastspöfiske med två kastspön eller två drag eller två angeldon(sprätt) eller två ismetespön. Agnhåv får begagnas. Endast dessa redskap får användas av kortfiskare. Fiskekortet ska tillsammans med ID-handling alltid medföras vid fiske. Kortinnehavaren är alltid skyldig att följa gällande fiskeregler och även tillse att ev. deltagande personer jämväl innehar fiskekort (fiskerätt) på de befarna vattnen. För barn och ungdom upp till 16 år är fisket gratis enligt fiskekortens regler. Det föreligger skyldighet att stanna på anmodan av tillsyningsman eller fiskerättsägare. Den som fiskar utan giltigt fiskekort straffas enligt svensk lag. Vid överträdelse av dessa eller andra bestämmelser angående fisket i sjön indrages fiskekortet. Nytt fiskekort kan sedan erhållas först efter prövning av styrelsen. Vid överträdelse kan
polisanmälan ske. Fiske med paravan är förbjudet. All gös under 50cm och över 70 cm skall återutsättas. Max 3 gösar per dygn får behållas. Gösfiske på större djup än 9 m. är ej tillåtet. Gösfiskeförbud från 15 mars eller islossning t.o.m. 15 juni. All gädda över 80 cm ska återutsättas. Minimimått för öring är 50 cm. Återutsättning förordas då beståndet är under uppbyggnad. Fiske med andra än ovannämnda redskap, t.ex. mjärde, mörtstuga, nät, not, långrev, ryssja och dylikt, är endast tillåtet för fiskevattenägare (ägare av fastighet antingen med fiskevatten eller med del i fiskevatten). Vid brott mot övriga regler kan en kontrollavgift om 1000 kr skrivas ut på plats av fisketillsyningsman. AVGIFTER f.o.m. 2019-01-01. Årskort kostar 500 kr och gäller ett år från inköpet. Kortet omfattar drag- och kastspöfiske med två kastspön eller två drag, samt mete och pimpel. Tiodygnskort kostar 300 kr och gäller 10 dygn i följd från inköpet. Kortet omfattar drag- och kastspöfiske
med två kastspön eller två drag, samt mete och pimpel. Dygnskort kostar 60 kr och gäller under 1 dygn från inköpet. Kortet omfattar drag- och kastspöfiske med två kastspön eller två drag, samt mete och pimpel. FISKETÄVLINGAR. Fisketävlingar anordnade av etablerad förening i mete eller pimpel skall anmälas till Ås-Tolkens FVOF i god tid före tävlingsstart. Kostnad per deltagare är ½ dygnskort (f.n. 30 kr). Observera att minsta avgift är 300 kr. En förening anses etablerad när styrelseprotokoll kan visas upp. VATTENÄGARE. Fiskerättsinnehavare tilldelas 2 st fiskerättskort per fastighet med fiskerätt. Fiskerättskort ska medföras vid fiske och tillsammans med legitimation kunna uppvisas vid kontroll. Fiskerättskort är knutna till och följer fastigheten. Frågor? Kontakta Magnus Pettersson, tel: 0707594236 eller maila magnus@rev-ent.se Kontaktpersoner: Magnus Pettersson: 0707 - 594 236 magnus@rev-ent.se


Fiskekort
 


Webbhotell